Hanstholm Kolonihaveforening

9. februar 2022

R E F E R A T

Bestyrelsesmøde i Hanstholm Kolonihaveforening onsdag den 9. februar 2022kl. 10.30. Charlotte stod for brød og kaffe.


Dagsorden.

1. Siden sidst.
a. Per Mikkelsen, Hanstholm, er ny lejer i have 3.
b. Søren har plantet nye hække mod vejene flere steder.
c. Der er lavet aftale med Heides planteskole og Thisted Kommune om levering af
planter til læbæltet mod Tårnvej. Der plantes lørdag en 2. april 2022 kl. 10.00.
d. Stråtag.
Afstandskrav i forbindelse med stråtag på huse er undersøgt:
Bygninger med stråtag skal have en afstand på mindst 10 meter til skel og vej-
og stimidte. Såfremt der er lavet brandhæmmende foranstaltninger i
forbindelse med stråtaget, kan afstanden reduceres til 5 meter. Da haverne er
10 - 12 meter brede, kan der ikke - selv med brandhæmmende tiltag - laves
tagdækning med stråtag i kolonihaverne.
e. Henvendelse fra "Thisted Vand" om tømning af bundfældningstanken ved
Fælleshuset. Tanken tømmes første gang i 2022 og herefter hver andet år.
Prisen for tømningen afhænger bl.a. af vandforbruget i Fælleshuset.
f. Lejeren af haven på Rødkælkevej 37 har overladt den til kolonihaveforeningen.
Beslutning: Til efterretning. Der udsendes SMS med opfordring til at havelejere
reservere formiddagen den 2. april 2022 til plantning af læhegn.

2. Økonomi.
a. Orientering fra kassereren.
b. Regnskab for 2021.
Beslutning: Det udarbejdede regnskab blev godkend og underskrevet.

3. Salg af haver, som er overladt til foreningen.
Lejerne af haverne på Rødkælkevej 25 og 37 har overladt haverne til
kolonihaveforeningen.
Vi skal have fastsat en pris og et salgstidspunkt for haverne.
Beslutning: Salg af foreningens haver afventer salg af have 59. Prisen på have 25
fastsættes - på baggrund af foreningens udgifter i forbindelse med
overtagelsen af den, til 10.000 kr. Prisen på have 37 overvejes nærmere.

4. Aktuelle projekter.
a. Åbning, vand 2022.
b. Nyt tag på udestuen.
c. Anlæg af petanquebane ved Fælleshuset.
d. Plantning af nyt læbælte mod Tårnvej.
Beslutning: a. Der åbnes lørdag den 26. marts. Der udsendes SMS om åbningen.
b. og c.: Søren planlægger dette.
d. Der udsendes SMS nu med henblik på at havelejerne kan reservere
dagen.

5. Generalforsamling 2022.
Generalforsamlingen 2022 afholdes i Fælleshuset søndag den 27. marts 2022
kl. 12.00. Forslag til dagsorden, er vedhæftet.
Beslutning: Forslaget godkendt. Indkaldelsen udsendes sammen med regnskabet og opkrævning for leje i 2022 og vandforbrug i 2021.
Laila kopierer og pakker breve til havelejerne. Søren og Erik sørger for, at de kommer ud.


6. Årskalender for 2022.
Årskalender med tilretninger efter bestyrelsesmødet den 6. november 2021 er
vedhæftet.
Beslutning: Der blev foretaget enkelte tilretninger. Kalenderen sættes på hjemmesiden og i kasserne.

7. Eventuelt.

Søren indkalder forud for generalforsamlingen til et møde med Keld Poulsen, der af bestyrelsen foreslås som dirigent.