23. FEBRUAR 2021

R E F E R A T
Bestyrelsesmøde i Hanstholm Kolonihaveforening, tirsdag den 23. februar 2021.
Mødet blev - på grund af Corona epidemien - afholdt uden at bestyrelsen var samlet. Beslutninger blev truffet ved mailkorrespondance og telefonkontakt.

Dagsorden.
1. Siden sidst.
a. Status vedrørende Martins kontakt til en havelejer omkring adresse,
mobilnummer og vedkommendes ønske om at fortsætte som havelejer. Beslutning: Martin arbejder videre med sagen.
b. Status vedrørende fornyelse af læbæltet mod Tårnvej.
Beslutning: Aftaler med kommunen er på plads. Arbejdet fortsætter når vejret tillader det.
c. Have 58 er kommet til salg.
Flere interesserede fra ventelisten har allerede kontaktet formanden, så haven forventes solgt, når tidsfristen for at tilkendegive interesse udløber, mandag den 1. marts 2021 kl. 12.00.

2. Økonomi.
Orientering fra kassereren. Herunder regnskab for 2020, og budget for 2021.
Driftskonto: 21.652 kr. NB: 1. rate for vand, 6.240 kr. er betalt.
Depositum: 34.000 kr.

3. Generalforsamling 2021.
Der er planlagt generalforsamling lørdag den 27. marts kl. 12.00 i Fælleshuset.
Forslag til dagsorden er vedhæftet.
Regnskab fremlægges i Fælleshuset til underskrift på tirsdag den 23. februar
mellem kl. 10.00 og 12.00.
Beslutning: Det reviderede regnskab blev underskrevet og en kopi af regnskabet for 2020 og et forslag til budget for 2021 blev udleveret til bestyrelsen.

4. "Grønspættebog".
En tilrettet udgave af bogen er vedhæftet. Den lægges på hjemmesiden og
behandles på generalforsamlingen.
Beslutning: Godkendt. "Bogen" er på dagsordenen til generalforsamlingen. Den lægges på hjemmesiden, så havelejere har mulighed for at se den inden generalforsamlingen. Søren udleverer en papirudgave af forslaget til de lejere, som måtte ønske det.

5. Evt. udleje af Fælleshuset til institutioner.
En havelejer har foreslået, at Fælleshuset evt. kunne udlejes til institutioner i
dagtimerne mandag-fredag.
Beslutning: Udsættes til senere.

6. Sæsonstart 2021.
Forberedelse f sæsonstarten 2021. Hvem gør hvad?
Beslutning: Udsættes til senere.

7. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 23. marts 2021 kl. 10.00 i
Fælleshuset,
hvis Corona-situationen gør det muligt. Bestyrelsens forslag til
dirigentfor generalforsamlingen, Keld Poulsen, er indbudt til at deltage i dette
møde.

Erik står for kaffe og brød.