5. juni 2023

Bestyrelsesmøde, mandag den 5. juni 2023 kl. 19.00 i Fælleshuset. Keld Poulsen, have 23, deltog i mødet som bestyrelsens forslag til dirigent for generalforsamlingen.
Gunhild stod for kaffe og brød.
Afbud: Lilli.

Dagsorden.
1. Siden sidst.
a. Ny lejere.
Have 48: Charlotte Sunesen, Nors.
Have 13: Annemarie og Birgitte Klemmensen, Hanstholm.
Have 59: Rune Buchdal Nielsen, Thisted.
Have 17: Lene Ploughmann, Hanstholm
b. Vellykkede fælles arbejdsdage med mange fremmødte den 15. og 30. april.
c. Madkurvefrokost søndag den 21. maj. Tilfredshed med arrangementet. Flere
lignende madkurvefrokoster ønskes i fremtiden.
d. Der er indkøbt ny kaffemaskine til Fælleshuset.
e. Vi har fået bevilget 33.000 kr. fra Thisted Kommunes biodiversitetspulje 2022
til arbejde med biodiversitet i haverne og læbælterne. Der er lavet aftale med
Thisted kommune om vilkårene for projektet, der gennemføres frem til midt på
2024.
f. Gunhild og Jonas har deltaget i et møde for alle foreninger i Hanstholm. Der
arrangeres en fælles "foreningsdag" 19. august kl. 10 – 15 i Sundhedshuset.
g. Vellykket "Landskabsvandring" i og omkring kolonihaverne med Bo Fink, have
18, i tilknytning til madkurvefrokosten 21. maj.

2. Generalforsamling 2023.
Der afholdes generalforsamling søndag den 11. juni kl. 12.00 i Fælleshuset.
Dagsorden er vedhæftet.
Drøftelse af generalforsamlingens forløb, herunder:
A. Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen.
B. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
C. Hvordan sikrer vi, at flere af havelejerne bidrager til løsningen af de fælles
arbejdsopgaver, som er nødvendige for foreningens drift? Dette kan indebære
et ændringsforslag vedrørende kontingentet.
Skal der indføres et rykkergebyr på 100 kr. ved for sen betaling af haveleje?
D. Græsslåning af fællesarealer.
E. Nedsættelse af en arrangementskomité. Bestyrelsen har tidligere besluttet at
fremsætte forslaget.
F. Tilmelding til formanden eller kassereren.
G. Hvad serveres kl. 12?
Beslutning:
Dagsordenen blev gennemgået.
Efter drøftelse af de enkelte punkter blev det aftalt,
- at Laila bestiller "fiskekagemand" i Det gamle røgeri,
- at Gunhild udarbejder en beretning, og gerne modtager input til denne (punkt 3),
- at Keld fremlægger regnskabet (punkt 4),
- at Louise fremlægger forslaget om oprettelse af et aktivitetsudvalg (punkt 5),
- at der ikke ændres i forslaget til takster (punkt 6),
- at Laila medbringer stemmesedler (punkt 7),
- at Jonas fremlægger udfordringen med at få slået græs på fællesarealer. Der
stiles mod en løsning, hvor flere bidrager til opgaven, - alternativt må der
købes hjælp udefra (punkt 8). I tilknytning til drøftelsen af græsslåning blev det
aftalt, at der som forberedelse til kommende arbejdsdage skal laves oversigter over
projekter, som deltagerne kan knyttes til. Tages op på bestyrelsesmøde.

- at Erik udsender "huske-SMS" om tilmelding til generalforsamlingen.

3. Økonomi.
Orienterer fra kassereren.
Driftskonto 77.144 kr. Depositum 40.000 kr.

4. Udskiftning af vinduer i Fælleshuset.
Ruderne i vinduerne mod syd i Fælleshuset er punkterede og skal udskiftes.
Hvordan klarer vi opgaven?
Beslutning.
Vi ser tiden an, og er opmærksomme på evt. gode tilbud på vinduer/ruder.

5. Kommende arrangementer.
Årsplanen indeholder følgende arrangementer: Lørdag den 18. august: Fælles arbejdsdag kl. 9.30 – 12.
Søndag den 27. august: "Åbne haver" kl. 13.00 – 16.00.
Søndag den 10. og 24. september:
Evt. arrangementer afviklet af arr. komiteen.
Søndag den 22. oktober: Der lukkes for vandet kl. 12.00.
NB ændret fra 1. oktober.

6. Havesyn.
Aftale om tid foren tur rundt til haverne for at, se hvordan det står til med
vedligehold.
Beslutning:
Havesyn gennemføres onsdag den 21. juni kl. 16.30 fra Fælleshuset.
Der udsendes SMS med varsel. Alle fra bestyrelsen, der kan, deltager.

7. Eventuelt.
Aftalt: Der afholdes et konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen den 11. juni.
Tidspunktet for næste bestyrelsesmøde aftales på dette møde, så nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan være med til fastsættelsen.