Referat fra møde med Thisted Kommune 4. september 2020

Referat.
Møde mellem Thisted Kommune og Hanstholm Kolonihaveforening.
Tid og sted: Fredag den 4. september 2020 kl. 10.00 på Kirkevej 9 i Hurup.
Deltagere: Susanne Spetsler og Nicole Skindhøj, Thisted Kommune (TK)
Søren Rysgaard, Laila Hvas og Erik Holm, Hanstholm Kolonihaveforening (HK)

Dagsorden.
1. Beboelse i kolonihaven / foreningens vedtægter.
TK er tilfredse med ændringen af HKs vedtægter, som betyder, at lejere skal have
folkeregister-adresse og en bolig uden for haven for at være lejer.
Susanne Spetsler, TK, vil holde HK underrettet vedrørende en lejer, som har
haft folkeregister-adresse i HK. Lejeren skal flytte adresse senest med virkning fra
den 1. oktober 2020.
2. Nedsivningsanlæg.
Nicole Skindhøj oplyste, at der kan forventes tilladelse til etablering af et
nedsivningsanlæg ved Fælleshuset. Der skal indsendes plan for anlægget fra en
autoriseret kloakmester inden etableringen foretages.
Der kan ikke forventes tilladelse til nedsivning i de enkelte haver, da der kræves
en afstand på mindst 50 meter mellem nedsivningsanlæg. Der kan i enkelte
tilfælde dispenseres ned til 25 meter. Dette vil ikke kunne opnås i haverne.
Vedrørende opsamlingstanke til spildevand oplyste hun, at tanke skal
godkendes af TK, inden de nedgraves.

3. Udvidelse af kolonihaveområdet.
På baggrund af, at der lige nu er 14 på ventelisten til en have i HK, blev
muligheden for en evt. udvidelse af kolonihaveområdet mod øst drøftet.
TK så ikke problemer i en udvidelse, men opfordrede HK til at være i god tid med
at indsende et ønske om udvidelse, hvis dette blev aktuelt.
Kontaktperson i TK omkring arealleje er Heidi Birk Nielsen, teknik - og miljø.
4. Eventuelt.
I vinterhalvåret må der alene overnattes i haverne i weekends og ferier.
Kommunen bakker gerne op om en henvendelse til lejerne om dette.4. september 2020,

referent Erik Holm