26. JANUAR 2021

R E F E R A T
Bestyrelsesmøde i Hanstholm Kolonihaveforening tirsdag den 26. januar 2021
kl. 10.00 i Fælleshuset. Søren stod for kaffe og brød.
Dagsorden.
1. Siden sidst.
a. Status vedrørende breve, som er sendt til tre havelejere med dårligt
vedligeholdte haver, og til to havelejere omkring overnatning i kolonihavehuse
i vinterhalvåret.
Beslutning:
Til efterretning. Yderligere kontakt til de aktuelle havelejere afventer sæsonstart.
Martin kontakter en havelejer med henblik på at få klarhed over vedkommendes adresse og mobilnummer, - og vedkommendes syn på at fortsætte som lejer.
b. Status vedrørende fornyelse af læbæltet mod Tårnvej. Der har været en positiv
kontakt med Thisted Kommune om opgaven. Kommunen har givet tilsagn om at
betale planter til nyplantning. Nærmere orientering på mødet.
Beslutning:
Fældning af det gamle læbælte er startet. Det gamle læbælte langs hele Tårnvej fornyes efter aftale med Thisted kommune, der betaler for planterne.
Søren kontakter Heides Planteskole, der skal levere planter, med henblik på hvilke planter, der vil være velegnede. Kommunen ønsker en samlet pris inden planterne bestilles.
Erik udsender SMS om fornyelsen af læbæltet, og laver et notat til hjemmesiden om arbejdet.
c. Der er nu 15 på vores venteliste til en have. 5 kom til i 2019 og 10 i 2020.
Beslutning.
Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen, at have 43 igen udlejes.
Forslag fra en havelejer om evt. at udleje Fælleshuset til institutioner mandag-fredag i dagtimerne tages op på næste bestyrelsesmøde.

2. Økonomi.
Orientering fra kassereren. Herunder regnskab for 2020, og budget for 2021.
Beslutning:
Aktuel status: Driftskonto: 29.392 kr., Depositum: 34.000. Søndagsaktiviteter: 0 kr.
Der overføres 1000 kr. til kontoen vedrørende søndagsaktiviteter, så der er en startkapital. Regnskab for 2020 er under udarbejdelse. Budget for 2021 drøftedes. Kassereren laver forslag til næste møde.

3. Generalforsamling 2021.
Der er planlagt generalforsamling lørdag den 27. marts kl. 12.00 i Fælleshuset.
Beslutning:
Indkaldelse udsendes med brev. Regnskab 2020 sendes med ud. Kassereren laver breve og den øvrige bestyrelse er behjælpelig med uddelingen.
Corona-situationen kan gøre en udsættelse af generalforsamlingen nødvendig. Drøftes på næste møde.

4. "Grønspættebog".
Søren og Erik har lavet et oplæg til indholdet i "Grønspættebogen", som vi
besluttede at lave på det sidste bestyrelsesmøde.
Bilag med forslaget er vedhæftet dagsordenen.
Beslutning:
Der blev aftalt enkelte ændringer i forslaget. Drøftes videre på næste møde. Grønspættebogen forelægges generalforsamlingen til endelig godkendelse.

5. Årsplan 2021.
Giver Corona-situationen grund til ændringer?
Den vedtagne årsplan er vedhæftet.
Beslutning:
Der foretages ingen ændringer på nuværende tidspunkt, men der er opmærksomhed på, at Corona-situationen kan gøre ændringer nødvendige.

6. Fælleshuset.
Renoveringsopgaver.
Petanquebane.
Beslutning:
Spørgsmålet om etablering af en petanque-bane ved Fælleshuset forelægges generalforsamlingen.

7. Ansøgning om byggeri.
Have 47 ansøger om tilladelse til at opføre et orangeri. Bilag uddeles på mødet.
Have 42 ansøger om tilladelse til opførelse af nyt kolonihavehus på 20 kvm og
redskabsskur på 6 kvm. Bilag uddeles på mødet.
Beslutning:
Begge ansøgninger blev godkendt

8. Eventuelt.

Næste møde afholdes tirsdag den 23. februar 2021.