Ekstraordinær generalforsamling 

8. maj 2022

R E F E R A T

Ekstraordinær generalforsamling søndag den 8. maj 2022 kl. 13.30 i Fælleshuset

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Behandling af forslag om ændring i vedtægternes § 6 og 10
3. Eventuelt.

Formanden bød velkommen til de 14 deltagere i generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent og referent.
Keld Poulsen valgt som dirigent. Erik Holm blev valgt som referent.
2. Vedtægtsændringer.
Dirigenten refererede beslutningerne vedrørende vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling:"Forslag om at generalforsamlingen fremover afholdes i juni blev vedtaget med en formulering om, at generalforsamlingen senest skal afholdes i juni. Dvs. de nuværende vedtægter fastholdes med den ændring at ordet marts erstattes med ordet juni. Vedtægterne skal gennemses, således at andre datoer justeres ind, så de passer med dette. Forslaget blev vedtaget med 21 stemmer for og 0 imod og 0 hverken for eller imod. Men generalforsamlingen var ikke beslutningsdygtig og forslaget skal derfor forelægges på en ekstraordinær generalforsamling.
Bestemmelsen om tørklosetter slettes som foreslået. Men bestyrelsen bedes kigge på muligheden for et tømningsanlæg til campingklosetter.
Forslaget om at slette nabohøringer ved byggeprojekter blev nedstemt med 15 stemmer imod, 3 for og 2 hverken for eller imod. Bestyrelsen bedes i stedet omformulere sit forslag, så nabohøringer skal finde sted i forbindelse med dispensationssager."

Ingen talte imod de foreslåede vedtægtsændringer.
Dirigenten konkluderede derfor, at en afstemning ikke var nødvendig, og at forslagene var endelig vedtaget.

3. Eventuelt.
a. Stiforbindelse rundt om Hanstholm.
Kim Jørgensen, "Herlige Hanstholm", havde sendt en forespørgsel til kolonihaven om vores syn på, at en nye sti rundt om hele Hanstholm bruger Fasanvej som en del af ruten. Der blev kort orienteret om ønsket, og efter en diskussion var der opbakning til, at den nye sti kommer til at forløbe ad Fasanvej.
b. Opsætning og nedtagning af vandmålere.
Svenning Bisgaard, have 62, tilbød at stå for nedtagning og opsætning af vandmålere.
c. Søren Rysgaard efterlyste arbejdskraft til anlæg af petanque-bane ved Fælleshuset. Henvendelse til Søren, hvis man har mulighed for at hjælpe.

Dirigent: Referent:______________________________ _____________________________