29. februar 2024

REFERAT.
Bestyrelsesmøde, torsdag den 29. februar 2024 kl. 19.00 hos Inge, Fyrparken 39 i Hanstholm.
Inge stod for kaffe og brød.

Dagsorden.
Ophavsmand for hvert punkt er noteret i parentes.
Beslutninger er i kursiv.

1. Siden sidst
a. Status på læbælter (Gunhild)
Gunhild kontakter Preben igen og oplyser, at han godt må lægge stakittet ned,
hvor der skal fældes træer. Tages evt. op på næste bestyrelsesmøde.
b. Status på nyhedsbrev (Jonas).
Jonas udsender et nyhedsbrev inden sæsonstarten den 28. marts 2024
c. Hvordan er det gået med at finde en husansvarlig? (Jonas).
Der arbejdes videre med sagen. Tages op på næste bestyrelsesmøde.
d. Indkøb af affugter (Brian).
Affugteren er indkøbt og sat i drift i Fælleshuset.
e. Renskrivning af "Grønspættebogen" (Jonas).
Jonas færdiggør renskrift af den reviderede "grønspættebog" inden
sæsonstarten 28. marts 2024. Lægges på hjemmesiden.
f. Renskrivning af årsplan for havesæsonen 2024 (Jonas).
Jonas færdiggør og udsender inden sæsonstarten 28. marts 2024.
g. Ny formulering af lejekontrakt (Brian og Jonas).
Er udfærdiget, - og taget i brug.

2. Økonomi (Brian)
a. Forslag til tiltag ift. Vandspild på 150m3.
b. Åbning for vand.
c. Evt. afskaffelse af brug af kontanter i kolonihaven.
Ad a. Utætheder søges lokaliseret ved at åbne for vandet i hver vej for sig.
Ad b. Der åbnes for vandet Skærtorsdag den 28. marts kl. 12.00 – hvis
temperaturen giver mulighed for det (ingen nattefrost). Der indkøbes nye
pakninger til alle udtag. Erik udsender SMS om åbning for vand.
Ad c. Kolonihaveforeningen bliver "kontantløs" med virkning fra den kommende
havesæson. Der åbnes mulighed for "Mobile Pay" i Fælleshuset.

3. Bo efter havelejer.

Hvordan forholder vi os til den situation, der er opstået ved at en nu
afdød havelejer havde sin have i fællesskab med en person, som ikke er
arveberettiget efter den afdøde havelejer (Brian).
Foreningen er ikke "part" i sagen, og har ingen adkomst til at gå ind i den. Vi
forholder os derfor neutrale i forhold til de involverede parter (arvingerne efter
den afdøde havelejer og den havelejer, der ejer halvdelen af haven) Vi
opfordrer til, at de udfordringer, der måtte være, søges løst i samarbejde med
bobestyreren og skifteretten.

4. Salg af haver (Jonas)
a. Status på salg af have 14, 25, 51 og 54.
b. Kan vi optimere salgsprocessen?
Ad a. Have 14 er solgt og der er god interesse for have 54, som derfor også vil
blive solgt. Jonas kontakter lejerne af have 25 og 51 for at høre hvad de
videre vil foretage sig med henblik på et salg.
Ad b. Emnet blev drøftet, men der blev ikke truffet beslutninger.

5. Venteliste (Jonas / Erik)
Der har været meget lidt respons fra ventelisten angående de seneste haver til
salg, hvilket er lidt mærkeligt.
Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde med henblik på evt. undersøgelse af
hvilke ønsker de, der er på ventelisten, har.

6. Evt.
a. Næste bestyrelsesmøde afholdes umiddelbart efter havesyn onsdag den 17.
april 16.00.
b. Der er Fælles arbejdsdag lørdag den 4. maj kl. 9.30 – 12.00
c. Brian indkøber 4 nye udhængsskabe, finansieret via biodiversitets-projektet.