Generalforsamling 22.03.22

Referat af generalforsamling i Hanstholm Kolonihaveforening søndag. d. 27. marts 2022. kl. 12.00

Formanden bød velkommen

pkt. 1. valg af dirigent.

Valgt: Keld Poulsen

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse.

Pkt. 2. Valg af referent og 3 stemmetællere.

Referent: Bo Fink

Stemmetællere: Thor, Eskil, Lisa

pkt. 3. Bestyrelsens beretning

Aflagt af formanden.

Aktivitetsniveauet har været noget afdæmpet i 2021 på grund af coronaepidemien, men jubilæumsfesten, der blev udsat i 2020, er planlagt til 19 juni i år. I det hele taget planlægges der et større aktivitetsniveau i år med flere fællesarrangementer jvnf. Den udsendte årsplan.

Alle haver har været udlejet, og i 2021 var der 17 på ventelisten. Pt. Står der 22 på venteliste. Der har været en vis udskiftning, og der er kommet flere unge familier til. Priserne på haverne har været stigende, men ikke mere end at bestyrelsen bare ser tiden an.

Læhegn mod Tårnvej skal udskiftes og er blevet fældet. Thisted kommune bekoster planterne til det nye læhegn, Foreningen skal stå for plantning og vedligeholdelse af det nye læhegn, der bliver et tre-rækkers hegn.

Vandforbruget er i 2021 steget til 743 m3 (fra 680).

Vejene er vedligeholdt med nyt lagt grus på alle veje. Formanden gjorde opmærksom på at haverne selv står for vedligeholdelsen ud til midten af vejen foran haven. Der er udlagt en dynge grus, hvorfra man kan hente materiale til udjævning af huller.

Bestyrelsen har årlige inspektioner i haverne, og det er bestyrelsens opfattelse at haverne generelt vedligeholdes OK. Der er kun givet få påtaler. Bestyrelsen har diskuteret opsætning af telte i haverne og har intet at indvende mod opsætning af telte i perioden 1. april - 1. oktober.

Der er etableret nedsivningsanlæg ved fælleshuset for 51.476 kr . Pga. af pænt driftsoverskud forrige år er nedsivningsanlægget finansieret over driften.

Fælleshuset kan lånes af initiativtagere til fælles arrangementer, på betingelse af, at alle haver har adgang. Fælleshuset kan også udlejes til private sammenkomster. Pris 500 kr- pr påbegyndt døgn. Louise Engholm står for udleje af huset.

Andet: Der etableres petanque-bane ved fælleshuset. Sparekassen har sponsoret med 5000,- kr. Der er bestilt nye borde-bænkesæt, som er leveret i foråret. Taget på udestuen udskiftes. Huset skal males udvendigt. Frivillige efterlyses (der kommer en SMS).

Formanden udtrykte ønske om fælleshuset bliver et levende samlingssted og opfordrer især de nye unge medlemmer til at komme og være med.

Bestyrelsen beretning skal ikke godkendes og blev modtaget med akklamation.

Pkt. 4. Aflæggelse af regnskab for 2021 og fremlæggelse af budget for 2022.

Det udsendte regnskab blev gennemgået.

Der blev spurgt til, hvordan ejerskifte i haverne påvirker regnskabet, når der kommer nye ejere som betaler depositum og der afgår ældre medlemmer, som ikke har betalt depositum. I 2021 har dette ikke påvirket regnskabet nævneværdigt.

Posten på 10.000 kr for salg af have skyldes, at den have som blev besluttet sat til salg på sidste generalforsamling er blevet solgt.

Det udsendte budget blev gennemgået.

Det ny tag på fælleshuset bliver nok ca. 2000 kr dyrere end budgetteret. Brian efterlyste mere klarhed om stigninger i havelejen, da han mente at en midlertidig stigning fra 600 til 900 kr. ser ud til at være permanent, og derfor bør komme på generalforsamlingen næste år.

Regnskab og budget blev accepteret med akklamation.

Pkt. 5. Indkomne forslag

Forslag om, at generalforsamlingen fremover afholdes i juni, blev vedtaget med en formulering om, at generalforsamlingen senest skal afholdes i juni. Dvs. de nuværende vedtægter fastholdes med den ændring at ordet marts erstattes med ordet juni. Vedtægterne skal gennemses, således at andre datoer justeres ind, så de passer med dette. Forslaget blev vedtaget med 21 stemmer for og 0 imod og 0 hverken for eller imod. Men generalforsamlingen var ikke beslutningsdygtig og forslaget skal derfor forelægges på en ekstraordnær generalforsamling.

Bestemmelsen om tørklosetter slettes som foreslået. Men bestyrelsen bedes kigge på muligheden for et tømningsanlæg til campingklosetter.

Forslaget om at slette nabohøringer ved byggeprojekter blev nedstemt med 15 stemmer imod, 3 for og 2 hverken for eller imod. Bestyrelsen bedes i stedet omformulere sit forslag, så nabohøringer skal finde sted i forbindelse med dispensationssager.

Pkt. 6 fastsættelse af haveleje, vandafgift mv.

Bestyrelsens forslag jvnf. Mødeindkaldelsen blev godkendt.

Bestyrelsen blev i lyset af elprisernes himmelflugt bedt om at holde øje med om der næste år bør stilles forslag om særskilt afregning for el ved leje af fælleshuset.

Pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter.

Louise Engholm og Gunhild Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater

Charlotte trækker sig som suppleant. Som suppleanter valgtes Jonas Kæseler og Lilly Storm.

Helle Poulsen genvalgtes som revisorsuppleant.

Pkt. 8. Eventuelt

Maria Rodriques tilbyder sin hjælp til drift af hjemmesiden.

Informationsudveksling vedr. elforsyning til haverne.

Opfordring til fælles aktion mod de altædende voldsnegle.

Diskussion om forsikringer af haverne og mulighed for en fælles forsikring

/således hørt og forstået Bo Fink, referent      -    Keld Poulsen, dirigent