REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN

 6. AUGUST 2020

R E F E R A T
Bestyrelsesmøde i Hanstholm Kolonihaveforening torsdag den 6. august 2020 kl. 10.00 i Fælleshuset. Gunhild kom med kaffe og brød.
Afbud: Laila Hvas
Keld Poulsen deltog i behandlingen af punkt 8 og 10.

Dagsorden.
1. Siden sidst.
Henvendelse fra journalist ved TV MidtVest om indslag fra kolonihaverne.
Beslutning: Til efterretning. Der forventes at komme et indslag i løbet af september måned.
Keld Poulsen og Søren Rysgaard stiller sig til rådighed for indslaget.

2. Ansøgning om byggeri i have 24.
Beslutning: Ansøgningen imødekommet.
3. Ansøgning om mulighed for leje af have trods ikke-lokal bopæl.
Henvendelse fra en person med bopæl uden for lokalområdet om mulighed for
at leje en have i Hanstholm Kolonihaveforening. Bilag.
Beslutning: Princippet om, at havelejere som udgangspunkt skal have bopæl nærmere Hanstholm Kolonihaveforening end en anden Kolonihaveforening, fastholdes. Erik meddeler dette til ansøgeren.
4. Fælleshuset.
a. På generalforsamlingen den 21. juni blev der åbnet for, at grupper af
havelejere kunne afvikle arrangementer i huset. Bilag: Forslag til "Husorden".
b. Udskiftning af opsamlingstank.
c. Etablering af bruser ved Fælleshuset.
Beslutning: a. Godkendt med den ændring, at opslag om aktiviteter skal ske i kassen ved huset, der fremover bliver en "Hus-aktivitets-kasse".
b og c tages op efter et dialogmøde med Thisted kommune. Erik kontakter kommunen om dette.
5. Skiltning og parkering.
a. Opsætning af infotavler ved rastepladsen syd for haverne og evt. have 43
b. Skilte ved indkørsler.
c. Stadig problemer med parkering ved og på vejene.
Beslutning: Opslagskasserne forsynes med en tydelig markering af, at det er "Hanstholm Kolonihaveforening" der er på stedet, - og at der er offentlig adgang på vejene i sommerhalvåret.

6. Gennemgang af vedtægter.
Det er tidligere aftalt at bestyrelsen efter generalforsamlingen skulle give
vedtægterne et kritisk gennemsyn.
Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe til gennemsyn af vedtægterne og uskrevne
regler og normer i foreningen.
Beslutning: Udsat til efter generalforsamlingen den 8. august 2020.
7. Løsgående hunde.
Løsgående hunde og hunde med "fast ophold"i en have.
Beslutning: Drøftedes.
8. Ekstraordinær generalforsamling.

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling lørdag den 8. august kl. 10.00.
Aftaler om det praktiske vedrørende arrangementet.
Beslutning: Søren laver kaffe og køber rundstykker til 15 deltagere. Bestyrelsen møder kl. 09.00 i Fælleshuset. Keld Poulsen foreslås af bestyrelsen som dirigent.
9. Henvendelse fra en havelejer om byggerier i haverne.
En havelejer har opfordret til, at der sikres en bedre overholdelse af
bestemmelserne for byggeri i haverne. Bilag.
Beslutning: Indgår i arbejdet med gennemsyn af vedtægterne (punkt 6).
10. Eventuelt.
Herunder aftale om næste bestyrelsesmøde.
Hjemmeside: Keld Poulsen oplyste at hans arbejde med den nye hjemmeside nu er så langt, at det er muligt at se en foreløbig udgave på adressen:
hanstholm-kolonihaveforening.webnode.dk
Billedmaterialet på den nye hjemmeside drøftedes. Det kan udskiftes løbende i takt med at der bliver taget nye billeder.
Enighed om at hjemmesiden er foreningens informationsside, og ikke skal bruges til dialog.
Køb og salg af haver: Principperne for køb og salg af haver drøftedes på baggrund af en havelejers ønske om, at en partner kunne beholde haven samtidig med at vedkommende købte en anden have. Det fastholdes, at en havelejer - og dennes partner - kun kan have én have.

Næste møde: Aftales i forbindelse med generalforsamlingen den 8. august.Indtast din tekst her...