ORDINÆR GEN.FORS. 5. JUNI 2021

R E F E R A T.

Generalforsamling i Hanstholm Kolonihaveforening, lørdag den 5. juni 2021 kl. 12.00
1. Valg af dirigent: Keld Poulsen blev valgt.
2. Valg af referent og 3 stemmetællere:
Jonas Kæseler, Lilli Storm og Emilie Nedergd.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år: Beretningen blev godkendt.
Der udspandt sig en debat om det rimelige i, at bestyrelsen har grebet ind over for
en midlertidig strømforsyning, som ikke var lavet efter gældende regler.

4. Aflæggelse af regnskab for 2020 og fremlæggelse af budget for 2021:
Godkendt.
5. Indkomne forslag.
a. Udleje af have 43
. Forslag om, at have 43 igen udlejes, og at P-pladsen ved den
nedlægges blev godkendt. Haven udbydes til en fast pris til alle på ventelisten.
b. "Grønspættebog":
Til efterretning. Kan ses på foreningens hjemmeside.
c. Petanquebane ved Fælleshuset:
Der er søgt fondsmidler til formålet.
6. Fastsættelse af haveleje, vandafgift, depositum, kontingent for passive
medlemmer, priser i Fælleshuset
:
Følgende blev vedtaget: Haveleje: 940 kr. (stigning på 10 kr.) Vand: Fast
afgift 50 kr. og 22 kr. pr. m3. (stigning på 3 kr.). Depositum: 1000 kr. Kontingent for
passive medlemmer: 50 kr. 
Enhedspriser for vand, kaffe og øl i Fælleshuset: 10 kr.
Frokostret:15 kr. Leje af Fælleshuset i havesæsonen: 500 kr. pr påbegyndt døgn,
inklusive vand- og elforbrug. Der skal betales for evt. ødelagt service og inventar.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter.

Valg til bestyrelsen: Valgt blev Søren Rysgaard, Laila Hvas og Erik Holm.
Valg af suppleanter: Valgt blev Louise Engholm og Charlotte Sunesen.
Valg af revisor
Valgt for to år blev Keld Poulsen. Helle Poulsen valgt som suppleant
8. Eventuelt.
- Det blev foreslået, at der etableres loftslys i udestuen. Bestyrelsen lovede at se
nærmere på dette.
- Ros til hjemmesiden.
- Opfordring til at se fotos i Fælleshuset af kolonihaveområdet gennem tiderne.

- Ønske om, at generalforsamlingen fortsat afvikles uden for almindelig arbejdstid.

Referat underskrevet af dirigent og referent - jf. vedtægterne - opbevares hos foreningens sekretær. (tilføjet af Keld Poulsen, dirigent)