18. januar 2024

R E F E R A T
Bestyrelsesmøde, torsdag den 18. januar 2024 kl. 19.00 hos Gunhild.
Gunhild stod for kaffe og brød. Afbud: Inge Pedersen.
Dagsorden.
Ansvarlig for hvert punkt er noteret i parentes. Beslutninger er i kursiv
1. Siden sidst
a. Status på udvalg (Jonas):
Der mangler en "husansvarlig". Jonas spørger Inge,
om hun vil tage opgaven.
b. Opsummering af aftale om Åbne haver 2024 (Erik): Der er en aftale med Thisted
Havekreds om at de inviterer deres medlemmer til åbne haver hos os den 19.
juni 2024 fra kl. 19.00 – 21.00. Vi er værter for kaffe/te og kage i Fælleshuset.
c. Status, læbælter (Gunhild): Gunhild rykker Preben Jensen om fældning af træer.
d. Varmeforbrug i Fælleshuset over vinteren (Brian): Brian indkøber en affugter,
som sættes i drift den resterende del af vinteren. Der lukkes for varmen.

e. Status på nyhedsbrev (Jonas):
Jonas arbejder på sagen. Udsendes inden 28.
marts 2024 (sæsonstart).
f. Status på salg af haver (Jonas): Have 25 er lige nu til salg. Derefter kommer
have 51 og 14 til salg.
2. Økonomi (Brian)
Regnskab for 2023 blev omdelt til bestyrelsen. Årsresultatet er et overskud på godt
27.000 kr. Kassebeholdningen pr. 31. 12. 2023 er på 49.000 kr.
3. Gennemgang af grønspættebog (Fælles)
Hæftet blev gennemgået og ændringer drøftet. Jonas renskriver og rundsender
resultatet til bestyrelsen. Den nye udgave sættes på hjemmesiden.
4. Gennemgang af Lejekontrakt (Jonas/Brian)
Brian og Jonas "finpudser" en ny udgave af lejekontrakten. Forslaget rundsendes
til bestyrelsen, der kommenterer på mail.
5. Årsplan 2024 (Jonas)
En årsplan for 2024 blev fastlagt. Jonas renskriver, og tager den med i det
nyhedsbrev, der udsendes inden sæsonstarten.
6. Evt.
Fastsættelse af dato for næste møde: Næste bestyrelsesmøde er 6. marts 2024
kl. 19.00 hos Inge Pedersen, Fyrparken 39 i Hanstholm.