Ordinær gen.fors. 9. juni 2024

Referat af generalforsamling i Hanstholm kolonihaveforening d. 9. juni 2024

1. valg af dirigent: Keld Poulsen

2. valg af referent: Tine Petersen, valg af stemmetællere: Leila, Inge og Anne Marie.

3. Bestyrelsens beretning: Formanden orienterede om de 8 arbejdsgrupper, bestyrelsen har nedsat:

Græsgruppe, der holder de fælles græsarealer

Hegn, hæk og læbæltegruppe, der vedligeholder de fælles områder i den kategori

Teknisk gruppe, der påsætter og nedtager vandmålerne

Skraldegruppe, der tømmer de fælles skraldespande og vedligeholder borde/bænkesættene

Fælleshusgruppe, der vedligeholder fælleshuset.

Aktivitetsgruppe, der igangsætter fællesaktiviteter.

Biodiversitetsgruppe, der forvalter den ydede engangsbevilling fra Thisted kommune til fremme af biodiversiteten.

Denne sidste gruppe ophører med udgangen af denne sæson.

Alle de andre grupper har brug for ekstra hænder. Man kan skrive sig på opslagene, der hænger i fælleshuset.

Der er nu 40 på venteliste    til en have.

Haverne skal holdes, hvilket mindst betyder at græsset skal slåes, hækken skal klippes og luges og affald skal fjernes.

Der er en del haver, der ligger upassede hen.

Opgaven med at fjerne de store graner i læbælterne fortsætter.

Der er et stort vandtab på Rødkælkevej, hvorfor bestyrelsen påtænker at udskifte vandrørene. I den forbindelse vil man have målerne placeret i frostfrie brønde i de enkelte haver. Det er et stort og dyrt arbejde, hvor der er brug for mange hænder    - især for de med relevante evner og maskiner.

Biodiversitetsgruppen har indkøbt fuglekasser, frø og stolper til etablering af kvashegn.

4. Regnskab og budget blev fremlagt og vedtaget

5. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslog et fællesskabsbidrag på kr 900, årligt (se det udsendte forslag for detaljer).

Det diskuteredes, om det var bedre, at forhøje lejen og der var flere meninger om dette.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget med 20 stemmer for og 5 imod.

6. Fastsættelse af haveleje for 2025 :

Haveleje - 1070,-

Fællesskabsbidrag: 900,-

Vand: fast afgift 50,- og forbrug: 23,- pr. m3

Depositum: 1000,-

Leje af fælleshus 500,-

Kontigent for passive medlemmer: 50,-

7.Valg: Bestyrelsen: Da Jonas Kæseler har valgt at trække sig efter generalforsamlingen, blev der valgt 3 bestyrelsesmedlemmer: Gundhild Nielsen, Lilli Storm og Mia Kastrup. Bestyrelsen afgør selv, hvem der er valgt for 1 henholdsvis 2 år.

Suppleanter: 1. Snorre Liljegren, 2. Per Thomsen

Revisor: Keld Poulsen og suppleant Helle Poulsen.

8. Evt.: Der er ophængt en førstehjælpskasse i fælleshuset til fælles brug. Foreningen har ligeledes bidraget til den hjertestarter, der hænger på friskoles gymnastiksal.

Gundhild takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde.

Endelig takkede dirigenten for god ro og orden.

Hanstholm d. 10. juni

Tine Petersen, referent                                        Keld Poulsen, dirigent