23. februar 2023

R E F E R A T
Bestyrelsesmøde torsdag den 23. februar 2023 kl. 19.00 hos Erik, Helshagevej 54. Kaffe og brød: Erik.
Afbud: Louise

Dagsorden.

1. Siden sidst.
a. Vandspild i hovedbrønden: Vi har haft et vandforbrug, når der er lukket
for vandet til alle haverne.
Beslutning: Der er lukket for vandet ved kommunens hovedhane. Vores hovedhane skal udskiftes. Lækagen ved den er årsag til, at der har stået vand i målerbrønden. Der er lækket ca. 8 m3 om måneden. Brønden er nu tør. Jonas kontakter Handest VVS for udskiftningen af vores hovedhane.
b. Der er lagt en grusbunke ved Fælleshuset til brug for havelejernes
vedligehold af vejen ud for egen have.
Beslutning: Jonas bestiller mere grus til bunken ved Fælleshuset.
c. Byggeansøgning fra have 24.
Beslutning: De indsendte tegninger over byggeriet blev godkendt. Det bemærkes at den samlede højde fra jordoverfladen til tagryggen ikke må overstige 350 cm.
d. Prisfastsættelse ved salg af haver.
Beslutning: Der bedes om en begrundelse for prisen fra sælgeren, hvis vi synes den pris, der forlanges, afviger fra de priser, som sammenlignelige haver er solgt for. Bestyrelsen ønsker at begrænse stigningen i priserne for haverne mest muligt, så de fortsat kan være tilgængelige for flest mulige.

2. Regnskab 2022.
Orientering fra kassereren.
Beslutning: Regnskabet færdiggøres sammen med vores revisor de nærmeste dage.

3. Økonomi.
Orientering ved kassereren.
Til efterretning: Driftskonto 20.000 kr. Depositum 39.000.

4. Generalforsamling søndag den 11. juni 2023.
Drøftelse af dagsorden, herunder fastsættelse af takster for vand, haveleje, leje af
Fælleshuset og kontingent for passive medlemmer.
Aftaler om udsendelse af indkaldelsen til generalforsamling, regnskab og
regninger for haveleje i 2023.
Et udkast til dagsorden for generalforsamlingen er vedhæftet.
Beslutning: Den store takststigning for havelejen drøftedes. Stigningen svarer til stigningen i nettopristallet.
Når foreningen på et tidspunkt har oparbejdet en tilstrækkelig stærk økonomi til at kunne klare større uforudsete udgifter, kan det overvejes at suspendere pristalsreguleringen i en periode.

Forslaget til dagsorden med de nævnte takster og afgifter blev godkendt.
Gunhild laver forslag til bestyrelsens beretning.

5. Sæsonstart og årsplan.
Aftaler om, hvem der gør hvad.
Årsplanen er vedhæftet.
Beslutning: Der udsendes en SMS med opfordring til, at havelejere
melder sig til et "græshold" der på skift klarer græsslåningen på fællesarealerne. Jonas er tovholder.
Den fælles arbejdsdag den 15. april 09.30 – 12.00 tilrettelægges på næste bestyrelsesmøde. Da der serveres pølser og øl/vand denne dag laves der ikke noget arrangement ved åbning af vandet den 1. april 2023.

6. Eventuelt.
Herunder fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 29. marts 2023 kl. 19.00 hos Gunhild, Helshagevej 16 i Hanstholm.