14. maj 2024

Referat
Bestyrelsesmøde, tirsdag den 14. maj 2024 kl. 19.00 i Fælleshuset.
Jonas stod for kaffe og brød.
Afbud: Lilli Storm.

Dagsorden.
Ophavsmand for hvert punkt er noteret i parentes.
Beslutninger er i kursiv.

1. Siden sidst
a. Opfølgning på havesyn (Jonas).
Jonas orienterede om, hvad der er sket siden havesynet.
Sagen tages op igen på næste bestyrelsesmøde.
b. Opfølgning på arbejdsdag (Jonas).
Stor tilfredshed med dagens forløb. Havelejere fra 18 haver deltog.
Der var en drøftelse af, hvordan vi får ALLE havelejere til at bidrage til fællesskabet omkring driftsopgaverne i foreningen. Med henblik herpå foreslår bestyrelsen til generalforsamlingen (punkt 5, indkomne forslag), at der indføres et "Fællesskabs-bidrag" (FB) på f. eks. 900 kr. årligt. Havelejere, der deltager aktivt i en af arbejdsgrupperne og i arbejdsdagene får nedslag i FB (300 kr. for hver arbejdsdag der deltages i og 300 kr. for deltagelse i en arbejdsgruppe)
Som en overgangsordning opkræves FB kun med 600 kr. i forbindelse med opkrævningen af haveleje i 2025, da halvdelen af 2024 er gået, når vi når til generalforsamlingen 2024.
Jonas og Brian udformer et endeligt forslag til FB, som sendes med ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Jonas laver en opdateret oversigt over arbejdsgrupperne til næste bestyrelsesmøde. Den vil – efter bearbejdelse på bestyrelsesmødet – blive opsat i Fælleshuset.

2. Salg af haver (Jonas)
a. Opfølgning på forslag vedr. "Internt salg" (Jonas)
To havelejere har - uafhængigt af hinanden - spurgt, om mulighederne for at
kunne købe en anden have på sigt, mens man er havelejer.
Det kunne jeg godt tænke mig at vi diskuterer igen.
Fordele og udfordringer ved at åbne for "internt salg" af haver drøftedes.
Emnet tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

3. Forberedelse af generalforsamling søndag den 9. juni 2024 kl. 12. (Jonas)
a. Udsendelse af indkaldelse.
b. Årsregnskab.
c. Emner til formandens beretning (Alle).
d. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Jonas udarbejder dagsorden til generalforsamlingen.
Brian udsender – inden 26. maj 2024 - indkaldelse til generalforsamlingen, med dagsorden, regnskab og bestyrelsens forslag til punkt 5 på dagsordenen - indførelse af et "Fællesskabsbidrag".
Der opfordres i indkaldelsen til, at havelejerne overvejer, om de vil bidrage til foreningens arbejde ved at stille op til valget til bestyrelsen og suppleant-posterne.
Til frokosten bestiller Gunhild en pålægskagemand og en fiskekagemand i "Det gamle Røgeri".
Der serveres en øl/vand til deltagerne i generalforsamlingen.

4. Evt.
a. Fastsættelse af dato for næste møde.
Næste møde afholdes onsdag den 5. juni kl. 19.00 i Fælleshuset. Keld Poulsen er, som bestyrelsens forslag til dirigent for generalforsamlingen, inviteret til mødet med henblik på en drøftelse af generalforsamlingens forløb.

Brian indkøber ringbind og plastlommer til administration.
Der var accept af, at beslutnings-protokollen fremover erstattes af et ringbind med plastlommer, hvori referater fra bestyrelsesmøder opbevares. Referaterne fra bestyrelsesmøderne vil fortsat være tilgængelige i elektronisk form på hjemmesiden.