17. april 2024

R E F E R A T 20. april 2024
Bestyrelsesmøde, onsdag den 17. april 2024 kl. 17.00
Der blev startet med havesyn kl. 16.00.
Afbud: Lilli Storm

Det blev aftalt, at Jonas sender breve med "Bestyrelsen" som afsender til de haver, der skal have besked om at hæve vedligeholdelsesstandarden.
Der sendes to typer breve:
1. Nogle haver får en påmindelse om at få ryddet op/slået græs/luget, - og at
haverne kontinuerligt skal holdes ved lige.
2.De haver, hvor vedligeholdet er meget dårligt, og har været det i en længere
periode, får et
skriftligt påbud om at bringe forholdene i orden (Vedtægternes
§ 8, stk. 2).
Der gives en frist på 14 dage til at få rettet op på forholdene. Sker dette ikke
gives en
skriftlig advarsel med yderligere 14 dages frist.
Efterkommes advarslen ikke, opsiges lejeren med en frist på 3 mdr. Denne
procedure er fastlagt i foreningens vedtægter.

Efter havesynet blev der afholdt bestyrelsesmøde.
Brian havde sørget for smørrebrød og kage.

Dagsorden.
Ophavsmand for hvert punkt er noteret i parentes. Beslutninger er i kursiv

1. Siden sidst
a. Status på læbælter (Gunhild)
Have 46 får tilladelse til at fælde ved egen have. Han skal træffe aftale med
have 45 inden fældningen. Resterende fældning af læbælter udskydes til
efteråret 2024.
b. Status på nyhedsbrev (Jonas)
Der var ros til Jonas for det udsendte Nyhedsbrev, - både for indholdet og
tonen i brevet. Emner til næste nyhedsbrev:
- Oplysninger om fældning af læbælter.
- Foreningen opsætter kuglehaner i de haver, hvor hane-udskiftning er
nødvendig ved starten på havesæsonen 2025. Udgiften afholdes af lejerne.
- Oplysning om, at der er en førstehjælpskasse i Fælleshuset.
c. Status på årsplan (Jonas)
Til efterretning.
d. Status på Grønspættebog (Jonas).
Er tilrettet. Jonas sørger for, at den tilrettede udgave kommer på hjemmesiden.
e. Status på husansvarlig (Jonas)
Gunhild påtager sig opgaven frem til generalforsamlingen. Jonas giver Gunhild
besked om et ønske om leje af huset i juni 2024.
f. Åbning for vandet – er alt gået efter planen? (Jonas)
Der sættes en kuglehane på umiddelbart efter vandmåleren i de haver, hvor
udskiftning af hanen er nødvendig ved sæsonstart 2025. Foreningen leverer
- og lejerne betaler - kuglehanerne.
2. Økonomi (Brian)
- Der er indbetalt haveleje for 2024 for alle haver.
- Brian har bestilt
nye udhængsskabe.
- Brian indkøber en førstehjælpskasse.
- Der er ca. 115.000 kr. på driftskontoen.
- Brian indkøber og uddeler frø til sommerblomster til de haver, der har ønsket
dette (biodiversitet.)

3. Tilstand på fælleshus (Gunhild)
a. Rengøring mm.
Gunhild ansvarlig for dette frem til generalforsamlingen
b. Lås på fælleshus.
Brian sørger for at yderdøren tilpasses og at der kommer en lås på den, så kun
lejere får adgang til huset.
c. Jord under vask og vand bag toilet i toiletrum.
Gunhild undersøger om udfordringen med jord på gulvet i toilettet er et "en-
gangs-fænomen". Tages op på næste møde.
Gunhild har opsat "aktivitetskalender " i Fælleshuset.

4. Salg af haver (Jonas)
a. Status på salg af haver (25 og 38).
Ny lejer i have 25: Mia Kastrup. Ny lejer i 38: Helene og Søren Dragsdal.
b. Spørgeskema til ventelisten.
Udsat til næste møde.
c. Forslag til "Intern salg".
Mia Kastrup (R25) og Ida Marie Andersen (F52) har begge, uafhængigt af
hinanden, spurgt om mulighederne for at kunne købe en anden have på sigt.
Det kunne jeg godt tænke mig at vi diskuterer igen.

Spørgsmålet blev drøftet med afsæt i et forslag fra Jonas. Der er opbakning til, at der arbejdes videre med en model, der tillader intern handel, men efter et regelsæt som sikrer, at tidligere tiders dårlige erfaringer med interne handler ikke kommer til at gentage sig.
På baggrund af drøftelsen arbejder Jonas videre med forslaget. Tages op på næste møde.

5. Forberedelse til fælles arbejdsdag 4. Maj 2024 kl. 09.30 – 12.00 (Jonas)
a. Opgaver:
1. Oprydning og lugning i læbælter.
2. Etablering/udbygning af kvashegn.
3. Opsætning af redekasser.
4. Vedligehold af udearealer ved Fælleshus (hæk, petanquebane).
5. Maling af skur ved Fælleshuset og vinduer i Fælleshuset.
6. Samle bord-bænkesæt, og udskifte sættet ved rastepladsen syd for haverne.
7. Vedligehold af vejene.
Der serveres kaffe og rundstykker kl. 09.30 og pølser og brød kl. 12.00.
Gunhild køber ind til dette.
Jonas udsender mail til havelejerne om arrangementet med tilmeldingsfrist 1. maj.

6. Indledende forberedelse til Generalforsamling 9. juni 2024 (Jonas)
a. Årsregnskab
b. Emner til formandens beretning
c. Valg af bestyrelse og suppleanter
Der var en indledende drøftelse af generalforsamlingen. Jonas kontakter Keld og beder ham om at være bestyrelsens forslag til dirigent. Der afholdes orienterende møde med dirigenten op til generalforsamlingen.
På valg er: Gunhild Nielsen og Inge Østergaard. Inge ønsker ikke genvalg.
Suppleant Lilli Storm har meddelt, at hun ikke ønsker genvalg.
Tages op på næste møde.

7. Evt.
a. Fastsættelse af dato for næste mød
Næste møde afholdes tirsdag den 14. maj kl. 19.00 i Fælleshuset
Jonas står for kaffe og brød