2. AUGUST 2021

R E F E R A T

Bestyrelsesmøde i Hanstholm Kolonihaveforening, mandag den 2. august 2021 kl. 13.00 i Fælleshuset. Gunhild stod for kaffe og brød.

Dagsorden.
1. Siden sidst.
a. Henvendelse til Thy-Mors energi fra Kolonihaveforeningen om evt. nedsættelse
af tilslutningsbidraget for el i haverne.
Thy Mors Energi har svaret os, at der er lavet en "Kolonihavetakst" for tilslutning af el i kolonihaver. Prisen for tilslutning af en kolonihave vil fremover være 11.525 kr. inklusive moms.
b. Vi har modtaget tilsagn om 5.000 kr. til petanquebane og evt. andre
familieaktiviteter fra Sparekassen Thys "Corona-pulje".
Til efterretning. Pengene er indgået på foreningens konto.
c. Foreningen har fået overdraget have 25 fra lejeren.Til efterretning.
2. Mangelfuld vedligehold af haver.

Opfølgning på de påbud, der blev givet om vedligehold, efter havesynet den 25.
maj 2021. Er der haver, som på nuværende tidspunkt kræver opmærksomhed?
Alle de havelejere, som har fået et påbud, har reageret.
Nyt haveeftersyn gennemføres søndag den 19. september kl. 09.30

3. Anlæg af petanquebane ved Fælleshuset.
Nu har vi pengene til anlægget. Hvordan får vi det udført?
Evt. nedsættelse af udvalg til at tage sig af opgaven.
Arbejdet iværksættes når en arbejdsgruppe er nedsat. Medlemmer til arbejdsgruppen efterlyses ved en SMS. Martin koordinerer arbejdet. Banen placeres ved Fælleshuset og således at den ikke kommer til at give problemer i forbindelse med etablering af et nedsivningsanlæg.
4. Økonomi.
Orientering fra kassereren.
Driftskonto: 71.000 kr. Depositumkonto: 36.000 kr. Søndagsarrangementer: 900 kr.
5. Etablering af nedsivningsanlæg ved fælleshuset.
Hvornår skal vi gå i gang med opgaven? Finansiering?
Søren kontakter "Tommys Minigraverservice" med henblik på etablering i foråret 2022. Arbejdet søges finansieret over driften. Ud over til selve anlægget vil der blive udgifter til afblænding og opfyld af eksisterende tank og retablering af flisearealet.

6. Fastsættelse af pris for have 43 og 25.
Foreningen har overtaget have 25 og har i forvejen have 43. Begge skal sælges.
Hvad skal prisen være, og hvornår skal haverne sættes til salg?
Have 43 sælges nu. Pris 10.000 kr. Der betales ikke haveleje for 2021.
Have 25 saneres og sættes til salg til foråret.
7. Opfølgning på generalforsamlingen 2021.
a. Det blev på generalforsamlingen foreslået, at der etableres loftslys i
udestuen. Skal vi lave dette i forbindelse med nyt tag? Skal der opsættes
stikkontakter i udestuen?
Der opsættes 4 lampeudtag og to stikkontakter.
b. Skal tidspunktet for generalforsamlingen søges flyttet til juni måned i stedet
for i første kvartal? Det vil i givet fald kræve en vedtægtsændring.
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen flyttes til juni måned (2. kvartal). Forslag herom medtages til generalforsamlingen i marts 2022.
8. Søndagsarrangementer og indkøbsansvarlig.

a. Evaluering af arrangementerne den 20. juni og 18. juli, og drøftelse af de
planlagte arrangementer den 8. og 22. august, og den 5. og 19. september.
Arrangementerne 20. juni og 18. juli forløb tilfredsstillende. Søndag den 8. august er Charlotte ansvarlig for arrangementet.
b. Status vedrørende udleje og arrangementer. Huset har været udlejet to gange i 2021.
c.
Hvem vil være "Indkøbsansvarlig" til huset og til søndagsarrangementer?
Huset: Gunhild.
Søndagsarrangementer: Laila.

9. Eventuelt.

A. Parkering: Der laves opslag om, at kassevogne kun må køre ind på vejene i
forbindelse med ærindekørsel, og ikke må parkere på vejene i længere tid.
B. Nye haveborde: Indkøbes i 2022.
C. Dronningebesøg i Hanstholm den 30. august: Der opfordres til. at alle havelejere,
der har en flagstang hejser flaget denne dag. Foreningens flag ved vejene sættes
op. Erik undersøger om kolonihaven kan spille en rolle i forbindelse med besøget.
D. Næste bestyrelsesmøde afholdes søndag den 19. september i tilknytning til 
havesyn og søndagsarrangement.