2. august 2022

R E F E R A T

Bestyrelsesmøde tirsdag den 2. august 2022 kl. 19.00 i Fælleshuset
Jonas stod for kaffe og brød.

1. Siden sidst
A. Der er gennemført havesyn fredag den 15. juli. Søren har efterfølgende haft
kontakt til flere havelejere, og der er sendt et brev til enkelte med et skriftligt
påbud om at få rettet op på forskellige forhold i henhold til vedtægternes §8.
B. Boet efter lejeren af have 9 har overdraget haven til Kolonihaveforeningen.
C. Have 25 er solgt til Stig Emil Jørgensen, Hanstholm.
Beslutning: Til efterretning. 

2. Sneglebekæmpelse.
Udsat fra sidste møde. På mødet den 19. april 2022 blev det aftalt, at Jonas
undersøger mulighederne nærmere ved at kontakte Johannes i have 54.
Beslutning: Jonas har drøftet emnet med Johannes, have 54. Der foretages pt. ikke yderligere i sagen.

3. Økonomi.
Orientering fra kassereren.
Driftskonto: 29.000 kr. Der er en ubetalt regning på 1000 kr. og et tilgodehavende på 6.000 fra salg af have 25.
Depositum: 38.000 kr.

4. Kommende arrangementer.
Der er planlagt arrangementer søndag den 21. august og søndag den 4.
september.
Bilag med oversigt over aktiviteter den resterende del af 2022 er vedhæftet.
Beslutning: De to arrangementer slås sammen og afvikles den 4. september. Der arrangeres åbne haver 13.00 - 16.00 og serveres i dette tidsrum kaffe og kage i
Fælleshuset. Der bliver ikke noget loppemarked.
Folk på ventelisten inviteres på linje med havelejerne. Der opfordres til at man tager en kage med til kaffen (og resten med hjem), så der bliver "Sønderjysk kagebord". Der gives besked til Louise om medbragte kager.
Der "annonceres" på Facebook, - alle er velkomne. Der opkræves ikke betaling for kaffen, og der søges ikke om lejlighedsbevilling.
Til generalforsamlingen 2023 foreslår bestyrelsen, at der nedsættes et "aktivitetsudvalg" til at stå for aktiviteter i løbet af havesæsonen.

5. Eventuelt.
Hjælp til nye havelejere:
Der var en længere drøftelse af, hvad der kan gøres for at hjælpe nye havelejere godt i gang med deres haver. Diskussionen udmøntede sig i 3 forslag:
1. Nye havelejere, der måtte ønske det, tilbydes et møde, hvor forskellige
muligheder for drift af haven drøftes.
2. Havelejere, som får et pålæg om at rette op på havens vedligeholdelses-tilstand
(vedtægternes §8), får samtidig et tilbud om et møde, hvor det drøftes, hvordan
der kan rettes op på haven.
3. Nye lejere opfordres til at spørge nabo-haver til råds om driften af haven, hvis de
har behov for dette.

Vandmålere:
Søren indhenter i samarbejde med Svenning Bisgaard pris på indkøb af en ekstra lukning til alle vandudtag, så der kan skiftes en hane uden at der skal lukkes for en hel vej.

Vedligehold af nyt læbælte mod tårnvej:
Der indkaldes til arbejdslørdag den 13. august kl. 10.00 - 12.00. Der serveres øl, vand og noget frokost til alle der deltager. Der udsendes SMS om aktiviteten.

Næste bestyrelsesmøde:

Afholdes mandag den 26. september 2022 kl. 19.00 i Fælleshuset.