Ordinær gen.fors. 11. juni 2023

 Referat

Ordinær generalforsamling i Hanstholm Kolonihaveforening

søndag d. 11. juni. 2023, kl. 12 i fælleshuset


Formand Gunhild bød velkommen.


1. Valg af dirigent.

Keld Poulsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.


2. valg af referent og 3 stemmetællere.

Bo Fink blev valgt som referent

Helle, Charlotte og Kurt som stemmetællere.


3. Bestyrelsens beretning

Fremlagt af formand, Gunhild Nielsen

Efter sidste generalforsamling blev Gunhild genvalgt som næstformand i tryg forventning om at formandsskabet lå stabilt og godt hos Søren Rysgaard. Overraskelsen var derfor stor, da Søren 1. september meddelte, at han trak sig som formand og satte sin have til salg. Gunhild takkede Søren for det kæmpe arbejde han har lagt i kolonihaveforeningen som formand, herunder ikke mindst vedligeholdelsesopgaverne i hus og fælles arealer og området ude på skrænten. Som tak for sin indsats har foreningen foræret Søren et dronefoto af hans have og et gavekort.

Jonas Kæseler indtrådte i bestyrelsen og konstitueredes som næstformand.

Søren udførte et kæmpe arbejde, og hans sko er svære at fylde ud, men bestyrelsen har med fælles hjælp løst opgaverne hen ad vejen. Det bliver dog nødvendigt at lægge vedligeholdelsesopgaverne i fastere rammer.

- Mht. udlejning af haver, så er alle haver udlejede og der er 29 på venteliste. Der bygges meget nyt, og det er forventeligt at priserne for overtagelse af en have vil være stigende, men det vil være urealistisk at forvente, at priserne kommer så højt op, at man vil kunne forvente at få alle pengene hjem igen.

- Fælleshuset. Kan lejes for 500 k./døgn. Der bliver brug for at nedsætte en komité vedr. udnyttelse af fælleshuset.

- Vedligeholdelse af vejene. Der kan hentes grus i den udlagte grusdynge i læhegnet ved fælleshuset.

- Vedligeholdelse af haver. Det er bestyrelsens ansvar, at haverne ikke misligholdes. Bestyrelsen tager derfor et par gange om året rundt til alle haver på inspektion.

- Siden sidst.

Der er plantet nyt hegn ud mod Tårnvej. Kommunen har bekostet blomstrende buske, og der er i foråret lagt flis ud om nyplantningerne.

Der er holdt "åbne haver" for byens borgere.

Der har været afholdt fælles arbejdsdag

Madpakkekomsammen med fælles gåtur ud til skrænten med landskabsfortælling.

Kolonihaveforeningen var repræsenteret i et foeningstræf for alle foreninger i Hanstholm.

19. august holdes fælles foreningsdag i Hanstholm Centret i håb om at skabe større interesse for foreningslivet.

- Aktuelt.

Der anlægges en ny sti rundt ved Hanstholm. Fra Tårnvej går den ind i kolonihaverne ved Fasanvej og fortsætter syd om haverne ude langs skrænten.

Hjertestarter. Foreningen har været med til at bekoste en hjertestarter, der er opsat ved gymnastiksalen ved friskolen.

-Biodiversitet.

Kolonihaveforeningen og foreningen Fyrets venner har fået en kommunal bevilling på 33.000,- kr til fremme af biodiversitet. Erik og Brian er tovholdere for kolonihaveforeningen.

Der bliver investeret i kvasbunker, buske og reder og området ved kolonihaverne , herunder læbæltet, skal indrettes så det fremmer biodiversiteten. Dette betyder, at den nuværende praksis med at lempe haveaffald af i læbæltet SKAL ophøre. Derimod vil kvas anbragt i dynger være velkomment.

- Hjertesuk.

Kulturen omkring haverne er præget af venlighed, godt naboskab og respekt for miljøet. MEN forholdene omkring fællestoilettet er undtagelsen. Toilettet er indimellem i skrækkelig stand og godt svinet til. Husk at rengøre toilettet efter brug – hver gang!!!!

- Afrunding.

Gunhild takkede bestyrelsen for hyggelige og konstruktive møder. Bestyrelsesmedlemmerne supplerer hinanden vældigt godt, og der er en kultur af hjælpsomhed, også når der ind i mellem begås fejl.


Debat efter formandens beretning.

- Priser for overtagelse af lejemål.

Svenning rejste en debat om priserne på haverne ved lejerskifte. Skal der være fri prisfastsættelse. Bør der ikke være fri prisdannelse på husene, anførte han? Fra bestyrelsens side blev det tilkendegivet, at stigende priser må forventes, og at det er velbegrundet, men samtidig ønskes der en prisdannelse som gør at lejemålene i Hanstholm Kolonihaveforening fortsat til skal være opnåelige for mennesker med alle størrelser af pengepung. Bestyrelsen vil derfor udnytte de muligheder der ligger i at bruge ventelisten til at sikre en rolig udvikling, og at haverne fortsat er et tilbud for borgere fra nærområdet.

- Biodiversitet.

Brian gennemgik de påtænkte initiativer i projektet og gentog at det betyder, at haveejerne fremover selv skal håndtere haveaffaldet og ikke henkaste det i læbæltet.


Bestyrelsens beretning blev godkendt enstemmigt.


4. Aflæggelse af regnskab

Keld Poulsen oplæste regnskabet med kommentering/forklaring af de enkelte poster.


Debat: pris på fælleshusets tag i forhold til det indkomne tilbud var oppe at vende, men prisstigningen kan begrundes med de sidste års alm. økonomiske turbulens, som foreningen ikke har haft indflydelse på.


Regnskabet blev godkendt med applaus.


5. Indkomne forslag.

Oprettelse af aktivitetsudvalg i foreningen med formål at styrke trivsel og sammenhold i fællesskabet

I udvalget indtræder: Allan, Søren, Charlotte, Birthe, Annemarie, Louise.


- Græsklipning.

Jonas foreslår at der oprettes et græsklipningshold. Forskellige modeller var oppe at vende, herunder, at foreningen køber sig til græsklipning. Dirigenten konkluderede, at bestyrelsen skulle arbejde med forskellige frivillighedsmodeller, og hvis det ikke kører ordentligt, så have bemyndigelse til at hyre græsklipning mod betaling. Det er vigtigt at at de fælles græsarealer og de øvrige græsarealer, som det er kotyme, at foreningen klipper greæs på, bliver holdt pænt.


6. Fastsættelse af haveleje, vandafgift, depositum, kontingent for passive medlemmer og priser i Fælleshuset.

Efter debat om stigningerne i havelejen blev taksterne jvnf. den udsendte dagsorden vedtaget.


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter.

Jonas Kæseler og Erik Holm blev genvalgt til bestyrelsen

Brian blev nyvalgt medlem af bestyrelsen og erstatter Laila Hvas, der ikke ønskede genvalg. Laila fik et stort tak og blomster for sin store indsats.

Som suppleanter valgtes

Lilli Storm og Inge Østergaard

(referenten morer sig over at valg af bestyrelsesmedlem skete som fredsvalg, medens der var et ivrigt kampvalg om suppleantposterne mellem 5 entusiastiske kandidater).


Revisor:

Keld Poulsen, genvalgt.

Revisorsuppleant:

Helle Poulsen, genvalgt.


8. Evt.

Thor Anthony udtrykker glæde over de mange nye og unge ansigter i foreningen.


Svenning opfordrer til, at der køres mere roligt på Fasanvej, der ræses alt for meget. (Hvilket referenten kom til at gøre to dage efter generalforsamlingen, undskyld)


Lisa i nr. 65 får i efteråret et overskud af jordbærplanter, som hun gerne vil forære væk.


Debat om dryppende vandhaner. Dryp efter vandmåler er ene og alene havelejerens ansvar og for han/hendes regning.


14.6.2023                                                                                                 20. juni 2023

Således hørt og forstået                                                                    Keld Poulsen

/Bo Fink. Ref.                                                                                          dirigent