R E F E R A T

Bestyrelsesmøde i Hanstholm Kolonihaveforening lørdag den 6. november 2021 kl. 14.00 i Fælleshuset.
Søren stod for brød og kaffe.
Afbud:
Gunhild.

Ændring i bestyrelsen: Martin Mouritsen meddelte under mødet, at han trækker sig fra bestyrelsen. I stedet indtræder 1. suppleant, Louise Engholm.
Louise overtager opgaven som husansvarlig.

Dagsorden.
1. Siden sidst.
a. Der er indkøbt 8 nye haveborde.
b. Ny lejer i have 17.
Beslutning:
a. Bordene opbevares på Tømmergården indtil foråret. De er endnu ikke betalt.
Koster omkring 700,- pr. stk.
b. Til efterretning.

2. Økonomi.
Orientering fra kassereren.
Beslutning:
Driftskonto (foreningskredit): 15.123 kr. Depositum: 36.000 kr.
Der føres særskilt regnskab med Søndagsaktiviteterne. Ved regnskabsårets afslutning indgår pengene fra søndagsaktiviteterne i foreningens samlede
regnskab. Ved opstart af havesæsonen 2022 overføres et startbeløb på 1000 kr. til
"søndagskassen".

Det samlede vandforbrug var i 2020 var 749 kubikmeter. I 2019 var det 629 kubikmeter.

3. Status på projekter.
A. Etablering af nyt tag på udestuen ved fælleshuset.
B. Etablering af nyt læhegn mod Tårnvej.
C. Anlæg af petanquebane ved Fælleshuset.
D. Etablering af nedsivningsanlæg ved Fælleshuset.
E. Oprydning i have 25.
Beslutning:
A. Er udsat til 2022.
B. Gamle træer er fældet og fjernet. Der er modtaget forslag fra Heides Planteskole
til ny læplantning i 3 rækker - i alt ca. 600 planter. De koster ca. 8.000 kr. som
Kommunen har lovet at betale. Ole Heide foreslå,r at følgende nye træer plantes
som læhegn til foråret:
Yderste række: Syren og paradisæble
Midterste ræke: Rødel, blærespirea, rødel, liguster, rødel...osv.
Og måske lidt seljerøn og hassel.
Inderste række: Fuglekirsebær, aronia, hæg, og dunet gedeblad
C. Der er lavet udgravning til petanque-banen. Resten laves i foråret 2022.
D. Arbejdet er udført og betalt. Bestyrelsen noterer med tilfredshed, at prisen blev
på i alt 51.476 kr. inklusive moms, - ca. 1000 kr. billigere end det tilbuddet lød på
(52.500 inklusive moms.).
E. Oprydningen i have 25 er overstået. Udgiften til oprydningen begrænser sig til en
enkelt container, og en mindre udgift til fræsning. Søren og Kurt Johansen, have
32, har udført arbejdet, - uden udgift for foreningen.
Haven vil være klar til salg til havesæsonen i 2022.
Fældning af de gamle nåletræer i læbæltet mellem have 25 og haverne på
Solsortevej blev drøftet. Have 25 er lige nu foreningens, så en fældning vil kunne
foregå ved at lægge træerne ind i have 25. Træerne trænger til udskiftning, og en
"stormfældning" er stigende. Inden de fældes, drøftes det hvordan og
hvornår det bedst gøres med de berørte havelejere øst for læbæltet.

4. Hvordan sikrer vi, at udbudspriser på haver, som sættes til salg, passer med de
værdier, der er i haven?
En have med kun lidt af værdi, har været sat til salg for 15.000 kr. Vedtægterne
siger, at foreningen skal sikre havelejerne den billigst mulige haveleje.
Hvordan sikrer vi at priserne på haverne ikke stiger, alene fordi ventelisten er
lang?
Et salgsvurderingsskema er en mulighed for at få salgspriser, som er begrundede
i havens indhold. Et forslag er vedhæftet.
Beslutning:
Situationen blev drøftet. Der iværksættes ikke noget på nuværende tidspunkt. Tages evt. op senere, hvis det skønnes nødvendigt.

5. Teltslagning, stråtag.
Drøftelse af, om der skal være regler for teltslagning i haverne, og om der må
være stråtag på bygninger i haverne?
Beslutning:
Der må slås telte op i haverne i havesæsonen (1. april - 30. september)
Der må ikke være telte i haverne i vinterhalvåret (1. oktober - 31. marts).
Der laves ikke regler for tagbeklædning. Erik undersøger, om der på landsplan gælder særlige regler (f.eks. om afstand til andre bygninger), hvis stråtag anvendes som tagbeklædning.

6. Fastlæggelse af årskalender for 2022.
På bestyrelsesmødet den 19. september blev besluttet følgende:
"a. Der åbnes for vandet søndag den 3. april. Der lukkes søndag den 2. oktober.
b. Formålet med søndagsarrangementerne er at styrke fællesskabet i foreningen.
Louise og Charlotte laver et forslag til næste års søndags-aktiviteter. Tages på
dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen er ansvarlig for én søndag i hver af månederne maj, juni, juli,
august og september. Hvis der skal være flere arrangementer, skal der være
havelejere, som vil stå for det praktiske.
c. Der laves "Åbne haver" søndag den 21. august.
d. Der laves ikke en "forskønnelsesdag"."

Beslutning:
Ud over det, der blev besluttet den 19. september, blev følgende aftalt:
- Der laves evt. et loppemarked i forbindelse med "åbne haver" den 21. august.
Kun havelejere må sælge.
- Der laves en "vanddag", hvor børn og familie får mulighed for at lege med vand på
forskellige måder.
- Der laves en søndag med "Sønderjysk kagebord", hvor deltagerne kommer med
eget bagværk/kager til kaffen.
- Der laves en sommerfest omkring Sankt Hans som erstatning for den aflyste
jubilæumsfest i 2020. Tilrettelægges nærmere ved begyndelsen af sæson 2022.
Foreningen er vært ved denne fest.

8. Eventuelt.
Generalforsamlingen 2022 afholdes i Fælleshuset søndag den 27. marts 2022 kl. 12.00. Søren indkalder til næste bestyrelsesmøde i januar 2022, så indkaldelse til generalforsamling, regnskab, opkrævning for vand og leje i sæson 2020 kan udsendes i god tid inden generalforsamlingen.