REFERAT FRA DEN 12.09.20

R E F E R A T.

Bestyrelsesmøde i Hanstholm Kolonihaveforening
Lørdag den 12. september 2020 kl. 10.00 i Fælleshuset. Laila stod for kaffe og brød.

Dagsorden.
1. Siden sidst.
a. TV-indslag fra kolonihaverne i TV-Midt-vest.
b. Møde med Thisted Kommune den 4. september. Referat er vedhæftet.
c. To havelejere har fået et brev vedrørende mangelfuld vedligehold.
Den ene har bragt forholdene i orden efter modtagelsen af brevet. Den anden har
fået en advarsel med frist til 16. september 2020.
d. Ny hjemmeside. Påskønnelse af arbejdet?
e. Ny forsikring.
f. Udtynding af læbælter.
Beslutning:
a. Erik udsender SMS om udsendelsen.
b. Til efterretning.
c. Der udvises særlig opmærksomhed omkring de pågældende haver i starten af
næste sæson.
d. Erik sender hilsen til Flemming Davidsen.
e. Til efterretning. Erik rykker for police fra Thisted Forsikring.
f. Erik kontakter kommunen for afklaring af, hvem der ejer læbæltet mod Tårnvej.

2. Gennemgang af vedtægter.
Det er tidligere aftalt at bestyrelsen efter generalforsamlingen skulle give
vedtægterne et kritisk gennemsyn.
Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe til gennemsyn af vedtægterne og uskrevne
regler og normer i foreningen. Udsat fra sidste møde.
Beslutning.
Gunhild, Martin og Erik udgør et "vedtægtsudvalg". Gunhild er formand. Arbejdet skal være færdigt så resultatet kan komme med på generalforsamlingen i 2020.

3. Udvidelse af kolonihaveområdet?
Drøftelse af, hvordan spørgsmålet gribes an.
Beslutning:
Sagen sættes i bero

4. Ophold i kolonihaverne i vinterhalvåret.
Det er alene tilladt at overnatte i haverne i weekends og ferier i vinterhalvåret.
Drøftelse af, hvordan vi strammer op omkring dette.
Beslutning:
Der sendes brev til alle lejere. Erik laver forslag.

5. Sæsonafslutning 2020.
Ifølge årsplanen lukkes der for vandet søndag den 18. oktober.
Aftaler om det praktiske omkring lukningen.
Beslutning:
Søren tager sig af dette. Kontakter andre i bestyrelsen hvis der bliver behov.

6. Bestyrelsens adgang til haverne.
Der er tidligere udsendt et notat vedrørende en havelejer, som har forbudt bestyrelsen adgang til sin have. Drøftelse af, hvad der videre skal ske i sagen.
Beslutning:
Brev til lejeren med præcisering af, at bestyrelsen
skal have adgang til haven. Inviteres til møde.

7. Eventuelt
Herunder fastsættelse af næste møde.
Økonomi: Depositum 33.992. driftskonto 36.573.
Laila undersøger priser og indkøber evt. rammer til billeder af kolonihaveområdet.

Næste møde tirsdag den 3. november kl. 10.00 i Fælleshuset. Martin står for kaffe og brød.Indtast din tekst her...