30. juni 2022

R E F E R A T
Bestyrelsesmøde torsdag den 30. juni 2022 kl. 19.00 i Fælleshuset.

Afbud: Jonas og Lilli. Louise serverede smørrebrød øl og vand.

Dagsorden.
1. Siden sidst
- Malte Andersen, Klitmøller, er ny lejer i have 48
- Ida Marie Andersen, Klitmøller, er ny lejer i have 52. - Der er lagt nyt tag på udestuen i Fælleshuset.
- Der er lavet en petanquebane ved Fælleshuset, i tilknytning hertil er et areal
belagt med stenmel som underlag for nye borde-bænkesæt
- Der er givet lov til, at stien rundt om Hanstholm må bruge Fasanvej som en
del af ruten. For at give plads til stien langs Tårnvej vil der blive fældet en enkelt
række træer i læbæltet nord for have 55.
- Der er afsendt indsigelse mod planer om 150 - 180 meter høje vindmøller vest
for Kolonihaverne.
- Mulighed for at tegne ansvarsforsikring i kolonihaven drøftet med Thisted
Forsikring. Selskabet oplyser, at ansvar normalt knyttet til indboforsikring, så
det vil være godt at se ens indboforsikring igennem for at finde ud af, om man er
dækket af den i kolonihaven omkring evt. skade på andre og deres ejendom.
Beslutning:
Til efterretning.

2. Opfølgning på generalforsamling.
Ved generalforsamlingen blev det besluttet at vedtægterne skal gennemses med
henblik på konsekvensrettelser i forhold til at generalforsamlingen fremover
holdes inden udgangen af juni måned.
Det blev også besluttet at bestyrelsen skal se på, om man kan finde en
tømningsløsning for haver med tørklosetter efter at der er lavet
nedsivningsanlæg ved Fælleshuset.
Endelig skulle bestyrelsen se på, om el - på grund af de stigende priser - skal
afregnes særskilt ved leje af Fælleshuset
Beslutning:
Vedtægter: Er tilrettet og lagt på hjemmesiden
Tømning af tørklosetter: Der foretages ikke yderligere i sagen.
Betaling for el ved leje af Fælleshuset: El skal fortsat kan være inkluderet i lejen. En lejestigning på 50 kr. foreslås ved næste generalforsamling.

3. Pulje til biodiversitet.
Der er søgt om 50.000 kr. fra "biodiversitetspuljen". Se bilag.
Kommunalbestyrelsen udlodder midler efter sommerferien, hvor det forventes at
vi kommer i betragtning med et beløb mellem 33 - og 50.000 kr.
Evt. nedsættelse af et "biodiversitets-udvalg" til at følge op på ansøgningen.
Beslutning:
Der ønskes nedsat et udvalg, der kan koordinere arbejdet med biodiversitet sammen med Fyrets Venner. Brian Mikkelsen anmodes om at stå for dette.

4. Fældning af træer i læbælte mellem have 25 og have 6.
Orientering om, hvad der er sket i sagen,og drøftelse af, hvad der videre skal ske.
Beslutning:
Da havelejeren i have 6 meget bestemt har ønsket, at træerne ikke fældes, bliver de stående. Der sendes et brev til havelejeren om dette. Der gøres i brevet opmærksom på, at foreningen ikke har en forsikring, der vil kunne dække evt. skader på planter og bygninger, hvis de gamle træer vælter i blæsevejr.

5. Nedtagning og opsætning af vandmålere.
En havelejer har tilbudt at stå for nedtagning og opsætning af vandmålere.
Drøftelse af, hvordan dette gribes an.
Beslutning:
Tilbuddet om hjælp fra havelejeren hilses velkomment. Søren hjælper med nedtagningen i efteråret 2022. Derefter varetager havelejeren opgaven.
Bestyrelsen fastsætter tidspunkter for opsætning og nedtagning, og kassereren står for aflæsning af målerne.
Der ønskes opsat en ekstra lukkeanordning ved alle udtag, så haner kan udskiftes uden at der skal lukkes for vandet på en hel vej. Søren drøfter dette nærmere med havelejeren, der overtager opgaven med opsætning og nedtagning.

6. Sneglebekæmpelse.
Drøftet på sidste bestyrelsesmøde. Orientering fra Jonas om mulighederne.
Beslutning:
Udsat

7. Økonomi.
Orientering fra kassereren.
Beslutning:
Driftskonto: 23.818 kr. Depositum: 39.000. Have 25 sættes til salg nu.
Der bevilges 500 kr. som tilskud til en hjertestarter, der anbringes på Friskolens sal.
Der er indkøbt nyt køleskab og en ny kaffemaskine til Fælleshuset.

8. Havesyn.
Det er tid til at se på vedligehold i haverne. Fastsættelse af et tidspunkt.
Beslutning:
Der afholdes havesyn torsdag den 14. juli kl. 11.00. Der udsendes SMS om dette.

9. Kommende arrangementer.
3. juli: Åbent i Fælleshuset fra 11.30.Lege- og spilledag. Ansvarlig Lilli og Louise
Andre arrangementer?
Beslutning:
Louise og Lilli står for arrangementet søndag den 3. juli. Arrangementerne 21. august og 4. september drøftes på næste bestyrelsesmøde.

10. Eventuelt.
Herunder fastsættelse af næste møde.
Næste møde afholdes tirsdag den 2. august 2022 kl. 19.00 i Fælleshuset.
Søren indkøber flere havespil til Fælleshuset.