26. september 2022

R E F E R A T

Bestyrelsesmøde mandag den 26. september 2022 kl. 19.00 i Fælleshuset
Lilli stod for kaffe og brød.
Afbud: Louise Engholm Hald

1. Siden sidst
A. Søren Rysgaard har solgt sin have og er udtrådt af bestyrelsen med
virkning fra den 1. september 2022.
Suppleant Jonas Kæseler er indtrådt i bestyrelsen og næstformand Gunhild
Nielsen har overtaget hvervet som formand.
B. Have 30 er overtaget af Inge og Kurt Østergaard Pedersen, Hanstholm.
C. Have 43 er overtaget af Rose og Michael Lampen Sørensen, Hanstholm
D. Der har været afholdt et arrangement med "Åbne haver" og kaffe og kage
søndag den 4. september 13.00 - 16.00.
Beslutning:
Til efterretning.
Vedrørende afskedsgave til Søren Rysgaard: Jonas undersøger mulighederne for at få lavet et "luftfoto" af have 30. Lykkes det ikke, vil Lilli undersøge mulighederne for at få en lokal fotograf til at tage et billede af haven. Sammen med billedet får Søren et gavekort på 500 kr. til XL (Laila indkøber).

2. Valg af næstformand.
Der skal vælges ny næstformand i bestyrelsen, da Gunhild er indtrådt som
formand.
Beslutning:
Jonas Kæseler blev valgt.

3. Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen og foreningen.
På baggrund af Søren Rysgaards afgang som meget arbejdende formand, skal der
tages stilling til, hvordan arbejdsopgaver i bestyrelsen og i foreningen løses
fremover. Hvordan sikrer vi, at alle havelejere bidrager til løsning af de løbende
driftsopgaver?
Bilag med foreløbig oplistning af arbejdsopgaver i foreningen er vedhæftet.
Beslutning:
Oplistningen blev drøftet og opgaver fordelt. Se nærmere på bilaget.

4. Salg af have 9.
Boet efter lejeren af have 9 har overdraget haven til Kolonihaveforeningen.
Der skal fastsættes en pris på haven og et tidspunkt for salget.
Beslutning:
Per Storm vurderer værdien af de materialer, der ligger i huset. Haven sættes til salg til en pris, der svarer til værdien af materialerne, plus 3.500 kr. Haven sættes til salg snarest muligt.

5. Økonomi.
Orientering fra kassereren.
Driftskonto: 23.295 kr. Depositum 39.000 kr.

6. Sæsonafslutning.
Vand: Der lukkes for vandet søndag den 2. oktober. Havelejer Svenning Bisgaard
har tilbudt at stå for nedtagningen og opsætningen af vandmålerne. Søren
Rysgaard har tilbudt at hjælpe med nedtagningen. Af hensyn til måleraflæsningen
deltager kassereren i nedtagningen, - og af hensyn til fremtiden vedrørende
vandforsyningen deltager Jonas Kæseler fra bestyrelsen også.
Vejene: Der skal indkøbes grus til vejene (en bunke ved Fælleshuset).
Beslutning:
Jonas vil fremover være bestyrelsens "vandmand", og som sådan følge opsætning og nedtagning af vandmålerne.
Jonas bestiller en bunke grus til vejene. Bunken lægges over for Fælleshuset. Når gruset er leveret, udsendes en SMS med opfordring til alle havelejere om at vedligeholde vejen - indtil midten - ud for egen have.

7. Årsplan 2023.
Forslag til årsplan for 2023 er vedhæftet.
Beslutning: Forslaget blev drøftet og tilrettet. Se nærmere på den tilrettede udgave.

8. Eventuelt.
Gunhild kontakter en havelejer vedrørende oprydning og vedligehold af en have.
Gunhild kontakter en havelejer, der skal have plantet hæk mod vejen og læbæltet.
Foreningen betaler ligusterplanterne. Jonas bestiller hækplanter hos Heides Planteskole. Hække plantes og vedligeholdes af den enkelte havelejer selv.
Frit tilgængelig nøgle til hængelås på Redskabsskuret ved Fælleshuset fjernes, så det kræver kontakt til bestyrelsen at få adgang til skuret.


Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 23. februar 2023.