ORDINÆR GEN.FORS. 21. JUNI 2020

Generalforsamling i Hanstholm Kolonihaveforening, søndag den 21. juni 2020 i Fælleshaven, Solsortevej 19.
R E F E R A T
Alfred Godiksen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Keld Poulsen som dirigent.
Beslutning: Keld Poulsen blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Indlæg ved skorstensfejermester Henrik Langvang.
Skorstensfejermester Henrik Langvang orienterede om reglerne for brug af
ildsteder i husene. Det er vigtigt, at
alle ildsteder registreres, - ellers dækker
brandforsikringen ikke. For registrering og spørgsmål om ildsteder: Ring til Henrik Langvang, telefon 23 26 11 22.

Valg af referent og 3 stemmetællere.
Beslutning: Brian Mikkelsen, Emily Kaa Nedergaard og Louise Engholm blev valgt.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Beslutning:Keld Poulsen oplæste beretningen. Der var en drøftelse af, hvad
Fælleshuset kan og skal bruges til, og om der skal investeres mere i det.
Bestyrelsen efterlyste forslag til aktiviteter i og ved huset.
Forslag:
Etablering af en petanque-bane.
Ønske om en infotavle ved huset, så man kan se hvilke aktiviteter der er i det.
Ønske om, at havelejere sammen kan lave aktiviteter i huset.
Der åbnes resten af året for, at havelejere forsøgsvis kan lave aktiviteter i huset, i det omfang det er ledigt til dette. Det skal være foreningsaktiviteter, som alle havelejere har adgang til.
Brug af huset til private arrangementer kræver fortsat, at man lejer det
.
Der er problemer med låsen til toilettet ved Fælleshuset. Bestyrelsen vil tage
initiativ til at få dette løst.

Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget for 2020.
Beslutning:Laila Hvas gennemgik regnskabetfor 2019. Det blev godkendt. Derefter
fremlagde hun budgettet for 2020. Dette blev taget til efterretning.

Indkomne forslag.
Beslutning:Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev drøftet. Forslaget
godkendt med 18 stemmer for og 4 imod. Endelig vedtagelse kræver en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes den 8. august 2020 kl. 10.00 i Fælleshuset.

Fastsættelse af haveleje, vandafgift, depositum, kontingent for passive
medlemmer og priser i Fælleshuset.

Havelejen reguleres efter pristallet. Bestyrelsens forslag til takster:
Haveleje: 930 kr. (stigning 10,-). Vand: Fast afgift 50 kr. og 19 kr. pr. m3. (uændret)
Depositum: 1000 kr. (Uændret) Kontingent for passive medlemmer: 50 kr.(uænd.)Enhedspriser for vand, kaffe og øl i Fælleshuset 10 kr. Frokostret 15 kr.
Leje af Fælleshuset i havesæsonen: 500 kr. pr påbegyndt døgn, inklusive vand- og
elforbrug. Der skal betales for evt. ødelagt service og inventar.
Beslutning: Alle de foreslåede takster blev godkendt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter.
På valg til bestyrelsen: Alfred Godiksen og Gunhild Nielsen.
Gunhild Nielsen var villig til genvalg. Alfred Godiksen ønskede ikke genvalg.
Revisor:Keld Poulsen blev i 2019 valgt som revisor for 2 år
Nuværende revisorsuppleant er Helle Poulsen.
Beslutning: Foreslået som bestyrelsesmedlemmer: Gunhild Nielsen, Brian Mikkelsen og Martin Mouritzen.
Gunhild Nielsen og Martin Mouritsen blev valgt.
Brian Mikkelsen blev valgt som 1. suppleant og Tine Petersen som 2. suppleant. Keld Poulsen fortsætter som revisor, og Helle Poulsen blev valgt som revisorsuppleant.

Eventuelt.
Hjemmeside:
Det blev oplyst, at der er taget initiativ til etablering af en ny hjemmeside. Keld Poulsen vil være tovholder for denne. Det forventes at siden vil være i luften i løbet af sommeren 2020
.
Vindmøller:
Der må ikke opstilles vindmøller i haverne. Der henvises til brug af solpaneler eller forsyning fra elnettet. Hvis man vil have el i sit hus.
Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling (om vedtægtsændringer) afholdes den 8. august 2020 kl. 10.00 i Fælleshuset.
Afslutning:

Den afgående formand, Alfred Godiksen, takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen og forsamlingen for fremmødet.