19. april 2022

R E F E R A T
Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. april 2022 kl. 19.00 i Fælleshuset.

Gunhild stod for brød og kaffe. Afbud: Søren Rysgaard.
Dagsorden.
1. Konstituering af bestyrelsen.
Beslutning:
Forud for konstitueringen var der en præsentationsrunde, da de to nye
suppleanter, Lilli Storm og Jonas Kæseler deltog i bestyrelsesmøde for første gang.
Formand: Søren Rysgaard
Næstformand: Gunhild Nielsen
Kasserer: Laila Hvas.
Husansvarlig: Louise Engholm
Sekretær: Erik Holm

2. Siden sidst
Ca. 15 havelejere plantede 600 planter i læhegnet mod Tårnvej den 2. april.
11 frostskadede vandmålere er udskiftet.
Ny lejer i have 37: Linda Knudsen/Gabriella Kjær, Hanstholm
Ny lejer i have 22: Mette Højdall Dammand Jensen, Bedsted
Beslutning: Til efterretning

3. Økonomi.
Orientering fra kassereren.
Driftskonto 80.000 kr. Depositum 38.000 kr.
Der er udestående regninger for ca. 40.000kr. Det vedrører tag på udestuen ved
Fælleshuset, borde-bænke og fjernelse af kvas i læbæltet mod Tårnvej.
Der forventes en indtægt på 12.000 kr. fra salg af have 25.

4. Planer om store vindmøller vest for kolonihaverne.
En plan, der tillader 180 meter høje vindmøller på kysten vest for kolonihaverne,
er lige nu i høring. Møllerne vil ved solnedgang give skyggevirkning i
kolonihaveområdet, og vil ændre udsigten over Nationalparken og Vesterhavet.
Beslutning:
Menighedsrådet, Bestyrelsen for Fyret, Hanstholmrådet og Hanstholm Borgerforening kontaktes med henblik på evt. fælles reaktion på debatoplægget.
Hvis ikke de nævnte institutioner/foreninger vil være med i en fælles henvendelse reagerer vi selv med afsæt i det udarbejdede forslag.
Søren og Erik arbejder videre med sagen. Frist for reaktion er 10. maj 2022

5. Ansvarsforsikringer.
En havelejer ønsker undersøgt, hvilke muligheder der er for at ansvarsforsikre sig
i en kolonihave.
Skal vi indbyde en repræsentant fra vores forsikringsselskab "Thisted Forsikring"
til at orientere om forsikringer i kolonihaver, i forbindelse med den
ekstraordinære generalforsamling søndag den 8. maj 2022?
Beslutning:
Der inviteres en repræsentant for Thisted Forsikring til 8. maj kl. 13.30.

6. Forsinket 80 års jubilæumsfest søndag den 19. juni 11.30 - 16.00.
Tilrettelæggelse af festen:
Inviteres andre end lejere og deres familier?
Hvad serveres af mad og drikke?
Indlæg/underholdning: Søren Kiels Andersen, Sennels, fortæller om sin oldefar,
Bollesen, der var foreningens første formand. Skal der ske andet (konkurrencer,
sange, taler, lotteri)?
Beslutning:
Jubilæumsmarkering udsættes til 85-års jubilæet i 2025. Der afholdes således ingen
jubilæumsfest den 19. juni.

7. Kommende arrangementer.
8. maj: Ekstraordinær generalforsamling.
5. juni: Åbent i Fælleshuset fra 11.30. Petanque-turnering
3. juli: Åbent i Fælleshuset fra 11.30.Lege- og spilledag.
Beslutning:
Vedr. 8. maj: Der udsendes indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling:
Laila, Erik og Søren er ansvarlige for dette. Der skal indkaldes med
mindst en uges varsel til ekstraordinær generalforsamling, så
indkaldelsen skal være ude senest 1. maj 2022.
Louise kontakter Kim Jørgensen ("Herlige Hanstholm"), som inviteres til
at fortælle om sti-projektet fra Fyret til Brunbjerg.
Erik inviterer en repræsentant fra Thisted Forsikring, jf. punkt 5.
Vedr. 5. juni: Søren er ansvarlig for dagen?
Vedr. 3. juli: Lilli og Louise er ansvarlige for dagen. Der indkøbes evt. flere
"havespil".

8. Aktuelle projekter.
Færdiggørelse af petanquebane.
Nyt tag på udestue.
Beslutning:
Udsat, da Søren ikke deltog i mødet.

9. Stiforbindelse gennem kolonihaven?
Vi har fået en henvendelse fra Kim Jørgensen om vores syn på, at en del af stien,
der er planlagt rundt om hele Hanstholm, kommer til at gå ad Fasanvej.
Beslutning:
Kim Jørgensen inviteres til at orientere om projektet søndag den 8. mal kl. 13.30
Louise kontakter Kim og giver besked til Erik, der udsender indkaldelse.

9. Eventuelt
Fastsættelse af næste møde.
Følgende drøftedes:

Facebook:
Foreningens tilstedeværelse på Facebook drøftedes.
Birthe Grønkjær kører en side, hvor alle kan komme med indlæg.
Louise Engholm har startet en gruppe, som kun er åben for havelejere.

Sneglebekæmpelse:
Spørgsmålet om en fælles indsats mod vold- og dræbersnegle blev drøftet.
Jonas kontakter Johannes, have 54, med henblik på om han kan give gode råd til sneglebekæmpelse. Der laves evt. opslag om dette på Facebook.

Næste møde: Formanden indkalder, når det bliver aktuelt.